top graphic

COMPANY PROFILE

บริษัท อรุณ พลัส จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ บมจ.ปตท. ถือหุ้น 100% ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็น EV Flagship ของกลุ่ม ปตท. มีหน้าที่ในการดำเนินธุรกิจ EV Value Chain แบบครบวงจร ครอบคลุมระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของโลก

อรุณ พลัส จึงตั้งเป้าหมายในการเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยที่จะรองรับการผลักดันการเปลี่ยนผ่านจากยุคของรถยนต์น้ำมันไปสู่ยุคแห่งยานยนต์ไฟฟ้า เราในฐานะผู้นำนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยได้วางกลยุทธ์ กำหนดเป้าหมาย และวางโรดแมปไว้อย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านนี้ให้เป็นไปได้อย่างสะดวกสะบายและมีประสิทธิภาพ และง่ายที่สุดสำหรับผู้เดินทางทุกท่านเพื่อคนไทยได้ใช้นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคน เพื่อวันนี้และวันหน้า